Chức năng & Nhiệm vụ

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ: Thường trực tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

CHỨC NĂNG NHIỆM  VỤ CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ VÂN ĐỒN
Theo Quyết định số 16/QD-UBND ngày 16/5/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh 
V/việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh có vị trí như sau:


Điều 1. Vị trí, chức năng
Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh theo quy định của pháp luật.

Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các Bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý khu kinh tế Vân Đồn.
Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 63, Điều 64 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (trừ điểm q khoản 2 Điều 63 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP); theo phân cấp, ủy quyền của các cơ quan có thẩm quyền và các nhiệm vụ, quyền hạn khác được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, cụ thể:

Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:
a) Tham gia ý kiến với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu kinh tế Vân Đồn;
b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;
c) Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu kinh tế Vân Đồn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện;
d) Hàng năm dự báo nhu cầu sử dụng lao động tại các dự án đầu tư trong khu kinh tế Vân Đồn, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu kinh tế Vân Đồn;
đ) Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm và nguồn kinh phí khác (nếu có) của Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan;
e) Theo phân cấp, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp.

Ban quản lý thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
a) Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu kinh tế Vân Đồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
b) Đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;
c) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu kinh tế Vân Đồn theo quy định pháp luật về thương mại;
d) Chủ trì thực hiện kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc thanh tra việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu kinh tế Vân Đồn; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với khu kinh tế Vân Đồn;
đ) Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu kinh tế Vân Đồn của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu chức năng trong khu kinh tế Vân Đồn;e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường đối với các dự án tại khu kinh tế Vân Đồn;
e) Phối hợp với các đơn vị Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại các dự án đầu tư trong khu kinh tế Vân Đồn;
g) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu kinh tế Vân Đồn và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;
h) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư hoạt động trong khu kinh tế Vân Đồn; đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu kinh tế Vân Đồn;
i) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu kinh tế Vân Đồn thuộc thẩm quyền quản lý;
k) Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình: Xây dựng và phát triển khu kinh tế Vân Đồn; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường trong khu kinh tế Vân Đồn;
l) Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu kinh tế Vân Đồn liên kết, hợp tác với nhau;
m) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trong khu kinh tế Vân Đồn;
n) Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu kinh tế Vân Đồn theo thẩm quyền;
o) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí; nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển khu kinh tế Vân Đồn; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn;
p) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật hoặc do Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban quản lý thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
a) Cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại khu kinh tế Vân Đồn trên cơ sở ủy quyền của Bộ Công Thương;
b) Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt của các khu chức năng trong khu kinh tế Vân Đồn nhưng không làm thay đổi cơ cấu quy hoạch; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu chức năng trong khu kinh tế Vân Đồn thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép trong khu chức năng trong khu kinh tế Vân Đồn; thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các dự án, công trình trong khu kinh tế Vân Đồn; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án trong khu kinh tế Vân Đồn;
c) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc tại các dự án đầu tư trong khu kinh tế Vân Đồn; tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu kinh tế Vân Đồn về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trong khu kinh tế Vân Đồn; nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm; nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư trong khu kinh tế Vân Đồn;
d) Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác trong khu kinh tế Vân Đồn;
đ) Tổ chức thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh trong khu kinh tế Vân Đồn; tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký trong khu kinh tế Vân Đồn; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong khu kinh tế Vân Đồn.Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong khu kinh tế trên địa bàn huyện Vân Đồn. Các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại khu kinh tế Vân Đồn có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban quản lý khu kinh tế Vân Đồn, đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước khu kinh tế thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.
e) Ban quản lý xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định theo thẩm quyền: Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế; Phương án phát hành trái phiếu công trình; phương án huy động các nguồn vốn khác để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng trong khu kinh tế Vân Đồn.

Ban quản lý xây dựng và trình các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện:
a) Quy hoạch xây dựng các khu chức năng phù hợp với quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn đã được phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết trong khu kinh tế Vân Đồn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
b) Kế hoạch hàng năm và 05 năm về phát triển khu kinh tế Vân Đồn trình Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
c) Danh mục các dự án đầu tư và kế hoạch vốn đầu tư phát triển hàng năm và 5 năm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc tự phê duyệt theo thẩm quyền;
d) Xây dựng các khung giá và mức phí, lệ phí áp dụng tại khu kinh tế Vân Đồn trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật.
Ban Quản lý chỉ đạo hoặc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:
a) Cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh trong khu kinh tế Vân Đồn đối với doanh nghiệp du lịch nước ngoài theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn hoặc ủy quyền của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh;
b) Thuê tư vấn nước ngoài thực hiện dịch vụ tư vấn xúc tiến đầu tư, tư vấn chiến lược đầu tư xây dựng và phát triển khu kinh tế Vân Đồn;
c) Quyết định đầu tư đối với các dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công tại khu kinh tế Vân Đồn theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
d) Đề xuất danh mục dự án, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, ký hợp đồng BOT, BTO, BT, các hình thức hợp đồng khác theo pháp luật về đối tác công tư, các dự án nhóm B, C theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; trực tiếp tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ODA;
đ) Quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư phát triển khu kinh tế Vân Đồn thuộc thẩm quyền; quản lý đầu tư, xây dựng, đấu thầu đối với các dự án đầu tư bằng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước tại khu kinh tế Vân Đồn thuộc thẩm quyền; quản lý và thực hiện việc thu, chi hành chính, sự nghiệp, các chương trình mục tiêu và các nguồn vốn khác được giao theo quy định của pháp luật;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội, các công trình dịch vụ và tiện ích công cộng được đầu tư từ ngân sách nhà nước trong khu kinh tế Vân Đồn;

g) Quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước chuyên dùng đã được giao theo đúng mục đích sử dụng và phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn, Quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
h) Giao lại đất có thu tiền sử dụng đất, giao lại đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất và thực hiện các thẩm quyền khác về quản lý đất đai trong khu kinh tế Vân Đồn theo quy định của pháp luật về đất đai;
i) Phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan bảo đảm hoạt động trong khu kinh tế Vân Đồn phù hợp quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển khu kinh tế Vân Đồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các quy định có liên quan.
k) Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác được Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan có thẩm quyền phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý thực hiện theo quy định của pháp luật.
l) Ban Quản lý thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Ban Quản lý

Lãnh đạo Ban Quản lý:
  • Ban Quản lý gồm Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.
  • Trưởng ban do 01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh kiêm nhiệm.
  • Phó Trưởng ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban.
Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý:
a) Các phòng chuyên môn gồm: Văn phòng và Phòng Nghiệp vụ.
b) Đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về chi thường xuyên và chi đầu tư.
Biên chế công chức và số lượng người làm việc:
a) Biên chế công chức của Ban Quản lý do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trong tổng biên chế hành chính được cấp có thẩm quyền
b) Số lượng người làm việc: Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ đầu tư được quyết định số lượng người làm việc theo danh mục vị trí việc làm được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.
Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn có trách nhiệm ban hành Quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc theo quy định hiện hành và bố trí nhân sự giữa các phòng chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.
Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa Ban Quản lý khu kinh tế Vân Đồn với Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân huyện Vân Đồn và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có liên quan, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VĂN PHÒNG VÀ PHÒNG NGHIỆP VỤ

Điều 1. Văn phòng
1. Chức năng
Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Ban trong việc quản lý điều hành các hoạt động của Ban đảm bảo đồng bộ, liên tục và hiệu quả. Tham mưu và tổ chức thực hiện các mặt công tác: tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, hợp đồng lao động; tiền lương, cải cách hành chính, thi đua - khen thưởng, kỷ luật; tổng hợp; hành chính, quản trị; văn thư lưu trữ; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thông tin, đối ngoại trong phạm vi quản lý của Ban. Tham mưu xây dựng dự toán ngân sách, quản lý, phân bổ và thanh, quyết toán vốn đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Ban là chủ đầu tư và kinh phí hoạt động thường xuyên được phân bổ.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Về tổ chức bộ máy, biên chế
- Chủ trì dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban.
- Tham mưu xây dựng đề án thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng, đơn vị thuộc Ban.
- Tham mưu xây dựng: phân công công việc của các đồng chí Lãnh đạo Ban; quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, đơn vị thuộc Ban; nội quy, các quy chế, quy định của cơ quan.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch biên chế, số lượng người làm việc và kế hoạch tinh giản biên chế hàng năm của Ban; quản lý, sử dụng biên chế của Ban đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tham mưu tổng hợp, xây dựng, điều chỉnh đề án vị trí việc làm; đề án tinh giản biên chế; cơ cấu chức danh công chức, viên chức, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
2.2. Về quản lý, sử dụng công chức, viên chức, lao động hợp đồng
- Tham mưu xây dựng Quy định tiêu chuẩn đối với chức danh Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc Ban.
- Tham mưu về công tác cán bộ: tuyển dụng, tiếp nhận, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, biệt phái, miễn nhiệm, nâng bậc lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, phân loại và thực hiện các chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban theo phân cấp.
- Hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động thực hiện thủ tục, chính sách tinh giản biên chế báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.
- Tham mưu về công tác thi đua - khen thưởng, kỷ luật đối với các tập thể, cá nhân thuộc Ban.
- Tham mưu công tác phổ biến và giáo dục pháp luật đối với công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Ban.
- Tham mưu báo cáo cơ quan có thẩm quyền cho phép công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Ban đi nước ngoài.
- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và văn hóa công sở theo quy định.
- Tiếp nhận, tham mưu giải quyết hoặc phối hợp giải quyết các khiếu nại, tố cáo đối với hành vi hành chính của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Ban.
- Đôn đốc và thường xuyên cập nhật, bổ sung hồ sơ công chức, viên chức, người lao động; thực hiện quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động, hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ theo quy định hiện hành.
2.3. Về công tác xây dựng kế hoạch, tổng hợp, báo cáo
- Tổng hợp, xây dựng, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình công tác năm, kế hoạch công tác tháng của Ban và các phòng, đơn vị thuộc Ban; chuẩn bị nội dung phục vụ các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Ban với Lãnh đạo các phòng, đơn vị; tham mưu ban hành thông báo kết luận các cuộc họp trên.
- Chủ trì tham mưu xây dựng báo cáo tình hình thực hiện chức năng quản lý nhà nước của Ban đối với Khu kinh tế Vân Đồn; định kỳ hàng tháng, quý, năm, các báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ chung của Ban.
- Theo dõi, tổng hợp kết quả giải quyết các nội dung công việc có yêu cầu tiến độ của các phòng, đơn vị thuộc Ban, báo cáo Lãnh đạo Ban.
- Tham mưu rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Ban chủ trì tham mưu HĐND, UBND tỉnh ban hành theo quy định.
- Tổng hợp, báo cáo công tác dân vận và nắm bắt tình hình nhân dân.
2.4. Công tác quản trị - hành chính
- Triển khai và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của Ban; quản lý thống nhất việc ban hành văn bản, bảo mật tài liệu theo đúng quy định.
- Chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ, Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư trong việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, công tác cải cách hành chính, quản trị và biên tập cổng thông tin điện tử của Ban. Chủ trì tham mưu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, quản trị hành chính công (PAPI). PAR INDEX, PCI, ICT, DDCI…
- Tham mưu các hoạt động hợp tác quốc tế; quản lý hoạt động của Cổng thông tin điện tử của Ban.
- Tham mưu xây dựng, ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn và triển khai công tác bảo vệ bí mật Nhà nước thuộc Ban.
- Quản lý, mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị tại trụ của Ban nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Ban; điều kiện làm việc của công chức, viên chức, người lao động; đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, thông tin liên lạc, an toàn trật tự, vệ sinh môi trường tại trụ sở chính của cơ quan.
- Đón tiếp và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại trụ sở Ban; là đầu mối liên hệ giữa Ban với các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Quản lý, giám sát, điều hành lái xe, hoạt động xe ôtô công vụ.
2.5. Công tác tài chính - kế toán
- Tham mưu xây dựng kế hoạch tài chính về kinh phí chi thường xuyên hàng năm, dự toán kinh phí các nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao phát sinh trong năm.
- Tham mưu quản lý nguồn kinh phí chi thường xuyên theo đúng chuẩn mực và chế độ kế toán.
- Thực hiện quyết toán phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ban; xác định các loại phí dịch vụ trong Khu kinh tế Vân Đồn.
- Theo dõi, thực hiện các thủ tục ký quỹ và hoàn trả kỹ quỹ đảm bảo thực hiện các dự án đầu tư tại ngân hàng.
- Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính; các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc Quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; kiểm kê và thanh lý tài sản hàng năm; phát hiện ngăn ngừa các hành vi vi phạm về tài chính, kế toán.
- Tổng hợp, theo dõi, đề xuất việc thanh toán, quyết toán vốn nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nguồn vốn quy hoạch từ ngân sách nhà nước do Ban làm chủ đầu tư. Hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định hồ sơ quyết toán vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đối với các dự án do Ban được giao nhiệm vụ chủ đầu tư.
- Phán ánh đầy đủ, kịp thời các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh vào chứng từ kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.
- Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và các Quyết định về kinh tế, tài chính của Ban.
- Bảo quản và lưu trữ tài liệu, chứng từ, hồ sơ kế toán theo đúng quy định.
2.6. Tham mưu triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.
2.7. Là Thường trực: Hội đồng xét nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung và phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức, viên chức, người lao động trực thuộc Ban; Hội đồng thi đua - khen thưởng; Hội đồng kỷ luật; Hội đồng sáng kiến; Hội đồng thẩm định giá sửa chữa, mua sắm tài sản và trang thiết bị làm việc; Ban Chỉ đạo Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; Ban Chỉ đạo bảo vệ bí mật nhà nước; Tổ quản trị và biên tập cổng thông tin điện tử của Ban và các Hội đồng, Ban Chỉ đạo khác theo quy định.
2.8. Phối hợp cùng Phòng Nghiệp vụ tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư trong khu kinh tế Vân Đồn; Tổng hợp, đề xuất các danh mục dự án thu hút đầu tư trong Khu kinh tế Vân Đồn. Xây dựng các cơ chế chính sách khuyến khích thu hút đầu tư và biện pháp cải thiện môi trường đầu tư; thực hiện các thủ tục để nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo quy định.
2.9. Tham mưu tổng hợp về quản lý Lao động và doanh nghiệp của các dự án đầu tư trong Khu kinh tế Vân Đồn. Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu kinh tế Vân Đồn liên kết, hợp tác với nhau;
2.10 Phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn (bao gồm cả đầu tư ngoài ngân sách và đầu tư công).
2.11 Tham mưu công tác phối hợp, tận dụng nguồn lực cán bộ Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn và các cấp chính quyền thuộc UBND huyện Vân Đồn để cùng giải quyết các vấn đề liên quan trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn.
2.12. Tham mưu, phối hợp với các đơn vị Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại các dự án đầu tư trong khu kinh tế Vân Đồn;
2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban, Phó Trưởng ban Thường trực giao hoặc ủy quyền.
Điều 2. Phòng Nghiệp vụ
1. Chức năng
Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Ban trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đầu tư và công tác xúc tiến đầu tư; quy hoạch và xây dựng; tài nguyên và môi trường và một số nội dung công việc khác tại Khu kinh tế Vân Đồn theo quy định, theo phân cấp, hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Tham mưu đề xuất việc xây dựng các kế hoạch, định hướng phát triển Khu kinh tế Vân Đồn; tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển Khu kinh tế Vân Đồn;
2.2. Chủ trì tham mưu các nội dung công việc liên quan đến hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư:
- Đề xuất chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, biện pháp cải thiện môi trường đầu tư và các thỏa thuận hợp tác đầu tư;
- Xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch và thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư;
- Xây dựng danh mục, hệ thống thông tin, dữ liệu, tài liệu phục vụ xúc tiến đầu tư và cung cấp cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan tâm.
2.3. Chủ trì tham mưu các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý đầu tư các dự án có nguồn vốn ngoài ngân sách:
- Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về đầu tư;
- Thẩm tra và trình Lãnh đạo Ban cấp, điều chỉnh, thu hồi Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc trình cấp có thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Chủ trương đầu tư;
- Thực hiện một số công việc được ủy quyền trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư sử dụng đất, mặt nước.
- Đánh giá hiệu quả đầu tư, gia hạn tiến độ và hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư;
2.4. Chủ trì tham mưu các nội dung công việc liên quan đến công tác quản lý đầu tư các dự án có sử dụng vốn ngân sách nhà nước (kể cả vốn ODA):
- Phương án huy động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn đầu tư pháp triển Khu kinh tế Vân Đồn;
- Đề xuất danh mục dự án, đề xuất quyết định đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư hoặc làm chủ đầu tư thực hiện dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước (kể cả các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư) theo ủy quyền của UBND tỉnh;
- Thực hiện việc duy tu, bảo dưỡng hệ thống các công trình được đầu tư từ ngân sách nhà theo ủy quyền của UBND tỉnh.
2.5. Chủ trì tham mưu các nội dung công việc thuộc lĩnh vực Quy hoạch và xây dựng:
- Đề xuất lập, điều chỉnh, quản lý quy hoạch chung xây dựng, các quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết xây dựng của các dự án trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn;
- Thực hiện thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án (trong phạm vi được UBND tỉnh ủy quyền);
- Cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng công trình (trong phạm vi được UBND tỉnh phân cấp).
2.6. Chủ trì tham mưu các nội dung thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường:
- Việc quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ đất, mặt nước theo đúng mục đích sử dụng và phù hợp với các Quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- Thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến giao, cho thuê đất và thực hiện các thẩm quyền khác về quản lý đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai;
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định liên quan đến thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;
- Phối hợp quản lý, giám sát việc bảo vệ môi trường của các dự án.
2.7. Tham mưu tổng hợp báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, tham gia các ý kiến liên quan về:
- Định hướng và tình hình phát triển chung của Khu kinh tế Vân Đồn;
- Các vấn đề liên quan đến đầu tư, quy hoạch xây dựng, tài nguyên môi trường;
- Tình hình triển khai, hoạt động của các dự án đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn;
- Các báo cáo, tham gia ý kiến khác theo nhiệm vụ được phân công.
2.8. Tham mưu, phối hợp phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý vi phạm liên quan đến việc thực hiện theo:
- Định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển Khu kinh tế Vân Đồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
-  Các nội dung điều khoản quy định tại quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, các quy hoạch được duyệt, các yêu cầu của cơ quan chức năng;
- Các cam kết của nhà đầu tư;
- Các quy định khác của pháp luật về đầu tư, quy hoạch xây dựng, tài nguyên môi trường.
2.9. Phối hợp với Văn phòng, Trung tâm hỗ trợ đầu tư thuộc Ban và các phòng, ban đơn vị khác để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ, công việc được giao của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn.
2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Ban giao hoặc ủy quyền.
Chương II
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ
1.Văn phòng: Có Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng và công chức chuyên môn nghiệp vụ, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.
Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Trưởng ban bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.
Chánh Văn phòng là người đứng đầu, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban và pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Phó Chánh Văn phòng là người giúp Chánh Văn phòng thực hiện các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, Lãnh đạo Ban và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
2. Phòng Nghiệp vụ:  Có Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và công chức chuyên môn nghiệp vụ.
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng do Trưởng ban bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định và theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức.
Trưởng phòng là người đứng đầu, có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Phòng Nghiệp vụ, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban và pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng thực hiện các nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Lãnh đạo Ban và pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.


Điều 14. Biên chế
Biên chế công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ của Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ được Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn phân bổ trên cơ sở tổng biên chế UBND Tỉnh giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn theo vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ.

Điều 15. Mối quan hệ công tác
1. Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ giữ mối liên hệ, phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong và ngoài tỉnh để thực hiện nhiệm vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban.
2. Mối quan hệ giữa Văn phòng, Phòng Nghiệp vụ với các đơn vị thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn là mối quan hệ phối hợp công tác nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Chương III
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 16. Trách nhiệm thực hiện
1. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ:
- Có trách nhiệm phổ biến, triển khai Quy định này đến công chức, viên chức, người lao động trực thuộc.
- Ban hành quy định, phân công cụ thể nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động trực thuộc trong đơn vị chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày Quyết định này có hiệu lực, gửi Văn phòng tổng hợp.
2. Công chức, viên chức, người lao động trực thuộc thuộc Ban có trách nhiệm thực hiện Quy định này.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc cần sửa đổi bổ sung, Trưởng các phòng/đơn vị báo cáo Lãnh đạo Ban (thông qua Văn phòng) để xem xét, điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn và theo quy định của pháp luật.
4. Văn phòng có trách nhiệm:
- Tổng hợp quy định phân công nhiệm vụ, quyền hạn đối với từng công chức, viên chức, người lao động của các phòng, đơn vị; công bố công khai theo quy định.
- Theo dõi, giám sát, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Quy định này, tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban khi yêu cầu./.

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây